A 2018-2019. évi bölcsődei beiratkozással kapcsolatos információk

Bölcsődénkbe a jelentkezéseket személyesen egész évben elfogadjuk, érkeztetni a jelentkezésüket nálam legyenek szívesek személyesen megtenni időpont egyeztetés után. Regős Zoltánné, Erzsébet, telefonszámom: 06-30/337-4766. Segítség lehet a családoknak, hogy nem egy-egy nap áll rendelkezésükre, hanem egész évben beadhatják igényüket a következő tanévre. A 2018-2019-es tanévre május 05-ig bezárva tudják leadni a jelentkezésüket. A felvétel nem érkezési sorrendben történik, minden „tanévre” új jelentkezési lapot kell kitölteni, vagy személyesen kérni a következő évre igényüket. Kérjük, hogy Biatorbágy város honlapján található jelentkezési lapot kitöltve, a szükséges mellékletekkel együtt hozzák magukkal, de személyesen bölcsődénkben is kérhetik. Az adott férőhelyszámnak megfelelően a felvételt nyert gyermekek meghívót kapnak „Bölcsődekóstolgatónkra”. Itt a nap folyamán, játszó időben, lehetőség nyílik arra, hogy megismerkedjenek intézményünkkel és a leendő kisgyermeknevelőkkel. Körül nézhetnek a csoportszobákban, kipróbálhatják a játékokat, megkóstolhatják a gyermekek részére készített falatkákat. A szülők betekintést kapnak a gyermekek napirendjébe, jelet választanak és tájékoztatást kapnak minden olyan kérdésre, amely a gyermekek bölcsődébe kerülésével kapcsolatos, családlátogatás, beszoktatás üteméről, házirendről, éves programokról stb.

A jelentkezéshez hozza magával a következőket:

 • szülők és gyermeke lakcímkártyáját
 • gyermeke TAJ kártyáját
 • ha tartós beteg, ételallergiás, fejlesztésre járnak arról tájékoztatást kérünk, szakorvosi vélemény fénymásolatát,
 • munkáltatói papírt, vagy nyilatkozatot arról, hogy munkába fog állni „X” időben.
 • MÁK -tól a családi pótlékról igazolást
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről határozatot.

(Másolat készítése nagy segítség), de az eredeti okmányokat is be kell mutatni!

A bölcsődei felvételről bizottság ajánlása alapján a bölcsődevezető dönt. A felvételt nyert gyermekek közül, ha nyomós okból kifolyólag nem tudja megkezdeni a beszoktatást (a megbeszélt időre), maximum egy hónapig tartjuk fenn a helyét. A felszabadult helyekre a várakozó listán lévők, a fellebbezésüket benyújtók, a közben érkező valamilyen okból hátrányos helyzetű családok újra mérlegelésével kerülhetnek bölcsődénkbe. A szülő hozzájárul, hogy a bölcsődei felvételre benyújtó valamennyi adatát, a gyermek elhelyezése céljából tovább kezeljék. Büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatokban történő változás esetén, 8 napon belül (amennyiben az a felvételi kérelem elbírálását befolyásolhatja, május 15-ig köteles bejelenteni az intézménynek), hogy a bizottság részére a valóságnak megfelelő adatok álljanak rendelkezésre. A felvételt nem nyert gyermekek szülei/gondviselői, a határozat ellen fellebbezhetnek Biatorbágy Város Polgármesterénél, 8 munkanapon belül, írásban. Tarjáni István polgármester úr levelezési címe: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a.

A bizottság tagjai:

 • Jegyző úr
 • Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának gyámügyekkel foglalkozó munkatársa
 • Gyermekorvos, Bölcsődeorvos
 • Védőnők
 • Nagycsaládosok képviselője
 • Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai
 • Szülői Érdekképviseleti Fórum Tagjainak Képviselője Óvodák részéről
 • Óvoda vezetők
 • Szülői Érdekképviseleti Fórum Tagjainak Képviselője Bölcsőde részéről
 • Bölcsődevezető és helyettese.

A Bölcsődekóstolgatóra az alábbi dokumentumokat kérjük elhozni:

 • védőnői környezettanulmány papírformában vagy a védőnők által elküldött e-mail formában lehetséges,
 • a gyermek anyakönyvi kivonatának másolatát,
 • a gyermek oltási könyve minden megkapott oltásával együtt, ha menet közben kap oltást kérjük jelezzék felénk,
 • a család egy főre jutó jövedelméről a kitöltött nyilatkozatot,
 • szülők és gyermeke lakcímkártyáját,
 • gyermek anyakönyvi kivonatát,
 • gyermeke TAJ kártyáját,
 • ha tartós beteg, fejlesztésre járnak, ételallergiás (tájékoztatást kérünk), szakorvosi véleményről fénymásolatot,
 • munkáltatótól nyilatkozatot arról, hogy munkába fog állni „X” időben, vagy már dolgozik,
 • MÁK -tól a családi pótlékról igazolást,
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről határozatot.

Minden adatát ellenőrizzük és személyes adatlapját kitöltjük, hogy adatai a pontosan kerüljenek iktatásra, adatbázisunkba elektronikusan.

Térítési díjról

Étkezési díj, amelynek összege bruttó 477 Ft/fő/nap.

 • A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés esetében a térítési díj 0 Ft (az eredeti határozat bemutatása szükséges).
 • A három- vagy többgyermekes családok esetében a térítési díj 0 Ft.

Gondozási díj, amelynek összege sávosan, az egy főre eső jövedelem függvényében kerül meghatározásra az alábbiak szerint.

 • Amennyiben az egy főre eső jövedelem nem éri el a 39 000 Ft-ot, akkor a napi gondozási díj 0 Ft.
 • Ha az egy főre eső jövedelem meghaladja a 39 000 Ft-ot, akkor a napi gondozási díj az egy főre eső jövedelem és a 39 000 Ft különbözetének az 1%-a; a gondozási díj legmagasabb mértéke 1000 Ft/nap/fő.
 • Aki nem kíván jövedelemigazolást benyújtani, az a legmagasabb összeget, 1000 Ft/nap gondozási díjat fizet.

A személyi térítési díj megállapításánál a kedvezményezettek körét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény150. § (6) bekezdése határozza meg.

Szeretettel várunk minden kedves leendő bölcsődést!

Egy bölcsődei csoportban 12 gyermek gondozható, 2017. 01. 01-től bölcsődénkben, ha mindenki betöltötte a 2. élet évét 14 gyermek tudunk ellátni. Így lehetséges az év közbeni bekerülés életkor függvényében, elbírálás után. Jelentkezésüket szeptember 01-től – május 15-ig tehetik meg, a leírtak alapján a következő tanévre. Ez azért fontos, mert az óvoda szeptember 01-től veszi át az augusztus 31-ig születetteket, 3. életévüket betöltött, „érett” gyermekeinket. A felszabaduló helyekre tudjuk fogadni az újonnan érkező csöppségeket, (szeptember1-től- augusztus 31-ig tartóan) az óvodába menő 3. életévüket betöltött gyermekeket, a kisebbek maradnak életkoruknak megfelelően a következő tanév végéig.

Bölcsődei ellátást Szülő/ gondviselő / törvényes képviselő akkor kérhet:

 • ha egyik szülője munkaképtelen,
 • ha munkába kíván állni,
 • ha egyedülálló,
 • ha 3 vagy több gyermekes,
 • ha a szülő tartósan kórházi kezelés alatt áll,
 • ha felsőoktatási intézményben, vagy más intézményben tovább tanul, vagy átképzésre, képzésre jár, és ezt iskolalátogatási igazolás benyújtásával tudja igazolni.
 • ha a gyermek szülője, gondviselője, időskorú vagy szociális helyzete miatt nem tud a gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodni,
 • ha a Gyermekjóléti szolgálat, Gyámügy, Családgondozó, Védőnő, Orvos javasolja a szülő, gondviselő beleegyezésével.

Felvételkor előnyben részesül az:

 • akit egyedülálló szülő nevel,
 • akinek családjában három, vagy több gyermek van,
 • akinek egyik szülője munkaképtelen,
 • akinél egészségügyi vagy szociális indok áll fenn,
 • aki gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

A gyermek bölcsődébe való felvételét a szülő hozzájárulásával:

 • a körzeti védőnő,
 • a házi gyermekorvos, vagy házi orvos,
 • szociális- illetve családgondozó,
 • gyermekjóléti szolgálat,
 • gyámhatóság kezdeményezheti.

Felvételi kérelem feltétele továbbá, hogy a Család Biatorbágyon bejelentett állandó lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkezzen és ezt lakcímkártyával igazolni tudja, vagy itt dolgozik.

A szülők igazolható munkahellyel, vagy a felvételkor legalább munkahelyi szándéknyilatkozattal rendelkezzenek, melyben a munkáltató vagy a leendő munkáltató nyilatkozik arról, hogy a Szülő alkalmazásban áll, vagy egy- másfél hónapon belül alkalmazni fogja.A gyermekek felvétele egész évben folyamatos, de férőhely és rászorultság* függvénye!

A gyermek felvételét az erre rendszeresített Szülő által kitöltött felvételi jelentkezési lap személyes benyújtásával lehet kérni.

„Hatályos 2017. 03. 01-2017. 12. 31-ig: 43.§ (3) A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
akinek szülője, törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

43.§ (3)330 A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni

a) – ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll

aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,

ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,

ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és

b) a védelembe vett gyermeket.181. §1218 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXVII. törvénnyel megállapított 43. § (3) bekezdésében meghatározott előnyben részesítési szabályokat első alkalommal a 2017/2018. bölcsődei nevelési évre történő felvétel során kell alkalmazni.”

Felvétel: a fenti bekerülési előnyöket, az igénylés idejét figyelembe véve, történik.

 1. Csatolandó okmányok:
  • a gyermek anyakönyvi kivonatának másolata,
  • a gyermek és szülők lakcímét igazoló okmányának másolata.
  • a TAJ kártya másolata
 2. A gyermek felvétel előtt orvosi vizsgálaton vesz részt, amely megállapítja, hogy:
  • a gyermek egészséges közösségben gondozható, nevelhető,
  • enyhe fokban sérült, különleges ellátást, korai fejlesztést nem igénylő, egészséges csoportba integráltan ellátható-e?
 3. A bölcsőde vállalhatja fogyatékos gyermek korai fejlesztését, gondozását, fejlesztő felkészítését, amennyiben ennek tárgyi és személyi feltételeivel rendelkezik.

  A bölcsődébe történő felvételt fogyatékos gyermek esetén a fentiekben foglaltakon túl, a gyermek habilitációját segítő szakember, és a közoktatásról szóló 1993.LXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kt.) 30.§-ának (3) bekezdésében, valamint 34.§-ának a) pontjában szabályozott szerv (továbbiakban: szakértői bizottság) is kezdeményezheti, ha a bölcsődében a gyermek korai fejlesztése megszervezhető.
 4. A vizsgálat eredményét a bölcsődei törzslapban rögzíteni kell. Minden felvett gyermek személyes adatait a bölcsődei felvételi könyvben, egyéni nyilvántartási adatlapon.

  *Rászorultságot az intézménynek jelezhetik: Gyermekorvosok, Védőnők, Nagycsaládosok, Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának gyámügyekkel foglalkozó munkatársa, jegyzője, Gyermekorvosok, Óvoda vezetők, Bölcsődevezető és minden olyan biatorbágyi lakos, aki észlel bölcsődés korú gyermekkel kapcsolatban rászoruló családot és segítségét a kisded szülei kérik. stb. Gondoskodásban részesülő személyekről az 1997. évi XXXI. törvény 139.§. (1) bek. alapján rögzíteni kell.

 5. A gyermek felvételekor a gyermek jelenlegi fejlettségi szintjéről a védőnője ad tájékoztatást, az erre rendszeresített védőnői környezettanulmány formályában. A bölcsődei felvételnél a felvett létszám a férőhelyek 100%-át nem haladhatja túl. Taj szám alapján történik az országos adatbázisban való rögzítése gyermekeinknek, napi színtű lejelentési kötelezettséggel történik minden munkanapon.

  „15/1998. (IV. 30.) NM rendelet. Hatályos: .2017. 02. 17 – 2017. 06. 30.

  42. § (1) A gyermek bölcsődébe és mini bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával

  a) a körzeti védőnő,

  b) a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,

  c) a család- és gyermekjóléti szolgálat,

  d) a gyámhatóság  is kezdeményezheti.

  (2) Ha a bölcsődei nevelési év közben a gyermek bölcsődébe, mini bölcsődébe történő felvételére veszélyeztetettsége miatt kerül sor, a bölcsődére, mini bölcsődére az e rendeletben meghatározott csoportlétszám legfeljebb a bölcsődei nevelési év végéig 1 fővel túlléphető.”

 6. A bölcsőde nyitvatartási ideje: munkanapokon reggel 6 óra 00 perctől, este 18 óra 00 percig tart.
 7. A gyermek bölcsődei elhelyezése megszűnik ha:
  • ha a megszüntetést a szülő kéri,
  • ha a bölcsőde orvosának megállapítása szerint a gyermek egészségi állapota, illetőleg a többi gyermeket veszélyeztető magatartászavara miatt,
   (magatartászavar megállapítása előtt kikéri más szakember- pszichológus, gondozónő, gyógypedagógus) véleményét is.
  • ha a gyermek hozzátartozója ismételt figyelmeztetések ellenére megsérti a házirendet,
  • testvér születése után, a szülési szabadság leteltével, ha az édesanya nem áll munkába.
  • ha a térítési díjat felszólítás ellenére sem fizeti meg,
  • ha a gyermek óvodai felvételt nyert.
 8. A gyermek a bölcsődében 3. életév betöltéséig (tanév végéig) gondozható-nevelhető.

  A gyermeket testi és szellemi fejlettségétől függően orvosi vélemény alapján lehet átadni az óvodának.

  Tárgy év december 31-ig, a harmadik életévét betöltő gyermek óvodába megy, ha fejlettségi elmaradása nem indokol még egy év bölcsődei ellátást.
  Ha igen, abban az esetben orvosi javaslatra a gyermek 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig gondozható bölcsődében.

Biatorbágy, 2018. április 16.

Regős Zoltánné

intézményvezető

CsatolmányMéret
PDF icon Jövedelemnyilatkozat220.07 kB
PDF icon jelentkezesi_lap.pdf351.29 kB